arrowchevron Artboard full half image_text Afbeelding + tekst image Afbeelding minusnotification-closeGroup plussearch-glass third
call

Privacybeleid

Datum variant: 29 mei 2019

Identiteitsgegevens
De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van Bureau Strak B.V., kantoorhoudend te 7771 JA, Hardenberg, aan het Hof van Otten 1.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • u voorzien van producten die wij aanbieden
    het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden

Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens
Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens zal de prestatie en werking van een of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of verslechteren.

Recht op inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens
U kunt veel van uw persoonsgegevens online bekijken, bewerken of verwijderen. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en of u ze kunt beheren is afhankelijk van het platform en de diensten of producten die u gebruikt.

Recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
U bent ten allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen. Een andere reden kan zijn dat u een of meerdere van bovengenoemde rechten niet kunt uitvoeren doordat de organisatie achter dit platform hier geen medewerking in verleend. Het liefst ontvangen wij natuurlijk eerst zelf deze klachten, neem hiervoor gerust contact met ons op. Mocht dit niet gewenst zijn, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe worden de gegevens gebruikt en wie heeft hierover controle?
De verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval Bureau Strak B.V., kantoorhoudend te 7771 JA , Hardenberg, aan de Hof van Otten 1, is ten alle tijde de eindverantwoordelijke voor het gebruik van en de controle op de verzamelde persoonsgegevens.

U mag van de verwerker(-s) van deze gegevens verwachten dat zij zich gezamenlijk met de verwerkingsverantwoordelijke tot het uiterste inspannen om dit zo correct en nauwkeurig als mogelijk te doen. De verwerker zorgt er daarbij voor dat zij, mits goedgekeurd en hierin gefaciliteerd door de verwerkingsverantwoordelijke, alle processen en systemen voldoende ingericht heeft om de gegevens zorgvuldig te verwerken en ook controle hierop uit te oefenen.

Worden gegevens aan een ‘derde land’ verstrekt?
De gegevens verzameld op het digitale platform worden niet derde landen versterkt.

Recht op intrekken toestemming tot verwerking gegevens
Nadat u toestemming heeft verleend aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u deze toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt dit doen door onze organisatie in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieen, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.

Met cookies kunnen wij (indien van toepassing) onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; analyseren hoe onze website en online services presteren.

Welke cookies wij gebruiken is te vinden op onze cookiepagina.

Geautomatiseerde gegevensverzameling
Wij verzamelen wel geautomatiseerd gegevens van bezoekers aan dit platform.

Beveiligingsniveau
Op dit platform is wel SSL ingericht die zorgt voor een beveiligde verbinding. Het niveau van deze beveiliging is Domein validatie.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij uw niet op de juiste manier helpen, dan heeft u uiteraard het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.